Voorwaarden

 

Algemene verhuurvoorwaarden

In deze algemene verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Verhuurder: BV RentToBuild, gevestigd te 9810 Nazareth, Krekelstraat 6 met ondernemingsnummer 0777.256.050;
  2. Huurder: de wederpartij van verhuurder;

Het plaatsen van een order via de Site, de ondertekening van de bestelbon en/of het niet protesteren van de factuur houdt automatisch in dat de Huurder akkoord gaat met deze voorwaarden. De niet geldigheid van één of meer clausules van deze algemene verhuurvoorwaarden heeft onder geen enkel beding invloed op de geldigheid van andere contractuele clausules.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of bepalingen uit de algemene verhuurvoorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergeijke afwijking en/of aanvulling door de Verhuurder wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Huurder daar geen enkel recht aan ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

Artikel 1. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Verhuurder op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

Een offerte is geldig gedurende vier weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt. Gegevens verstrekt door de Verhuurder blijven eigendom van de Verhuurder en mogen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verhuurder niet worden verveelvoudigd en/of vertrekt aan derden. Voorts dienen de door  Verhuurder verstrekte gegevens slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 2. Duur van de huur

De huuperiode vangt aan op de datum zoals is overeengekomen en meer specifiek:

Bij afhaling: op het ogenblik dat de Huurder of zijn gemachtigde het/de gehuurde goed(eren) in ontvangst neemt;

Bij levering: op de datum waarop de Verhuurder het/de gehuurde goed(eren) op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

De Huurder is aansprakelijk dat op de afgesproken plaats en tijd hijzelf of iemand anders aanwezig is voor de in ontvangstname van het/de gehuurde goed(eren). Bij afwezigheid van de Huurder is de Verhuurder gerechtigd het/de gehuurde goed(eren) terug te nemen en de vervoerskosten aan te rekenen.

Einde van de huurperiode:

De huur eindigt op de datum van afgifte van het gehuurde goed in de magazijnen van de Verhuurder;

Bij huur voor bepaalde duur: op de door de partijen overeengekomen datum, zonder dat de Huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen;

Bij huur voor onbepaalde duur: na een opzegtermijn van 1 week per aangetekend schrijven.

De huurperiode kan uitsluitend schriftelijk worden verlengd door de Huurder, op voorwaarde dat het/de desbetreffende gehuurde goed(eren) nog beschikbaar zijn en met uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder.

Indien er sprake is van meerdere gehuurde goederen bedongen in dezelfde huurovereenkomst, kunnen er een aantal artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De vervoerskosten per (extra) rit komen voor de rekening van de Huurder. Voor het/de resterende gehuurde goed(eren) blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der hierboven omschreven wijzen.

De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum en dient per e-mail aan de Verhuurder verzonden te worden. Volgende gegevens dienen in de afmelding vermeld te worden: gegevens van de Huurder, omschrijving van het/de op te halen gehuurde goed(eren) (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding), gewenste einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie, indien van toepassing: vindplaats sleutel, meldpunt voor chauffeur van de Verhuurder.

Artikel 3. Prijzen

Indien de huurprijs per dag is berekend, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uren werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 4 weken, tenzij anders bepaald.

Elke bijkomende dag geeft recht op 8 extra werkuren.  Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, aan 1/8 van de dagprijs verhoogd.

Wanneer de bedrijfstijd lager ligt of er minder intensief gebruik gemaakt is van het/de gehuurde goed(eren), blijft de overeengekomen huurprijs verschuldigd zonder vermindering. Indien de huurprijs berekend is per uur, geldt bovenstaande niet. In dit geval is er een minimumaantal uur per dag bepaald.

De huurprijzen zijn steeds exclusief BTW, transport, onderhoud, brandstof, olie, milieuheffing, reiniging. De verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer -doch niet limitatief – begrepen: wijziging van vrachttarieven, andere heffingen en /of belastingen, lonen en sociale lasten.

Artikel 4. Reservaties

Het is mogelijk om het/de voor verhuur bestemde goed(eren) bij de Verhuurder te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen het/de gereserveerde gehuurde goed(eren) voor de Huuder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Een reservatie verplicht de Huurder voor de afgesproken periode te huren.

Indien de Huurder, om welke reden dan ook, de reservatie minder dan 24 uur voor de voorziene datum van afhaling/levering annuleert, worden door de Verhuurder annulatiekosten aangerekend. Deze kosten bedragen minimaal de eventuele vervoerskosten plus één dag huur van het/de desbetreffende gehuurde goed(eren). De Verhuurder mag te allen tijde de reservatie geheel of gedeeltelijk annuleren wanneer het/de gereserveerde goed(eren) niet beschikbaar is/zijn, of in geval van overmacht, zonder dat de Huurder recht heeft op enige schadevergoeding.

Artikel 5. Leveringen/terughalingen

Het door de Verhuurder aangegeven tijdstip van aflevering is steeds louter indicatief zonder vaste verbintenis vanwege de Verhuurder. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Huurder:

  1. a) bij levering aan het bedrijf van de verhuurder: op het moment van feitelijke inbezitstelling;
  2. b) bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgelaten.

De Verhuurder is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is de Verhuurder bevoegd het/de reeds geleverde goed(eren) meteen te factureren.

De Huurder is aansprakelijk voor de risico's verbonden aan het leveren en terughalen van het/de gehuurde goed(eren). Hij draagt de kosten ervan.

Voor de afhaling van niet opgeladen toestellen of toestellen zonder brandstof, zal een interventie van een technieker alsook de verplaatsing van de chauffeur aangerekend worden. Bij onbereikbaarheid van de werf voor levering of afhaling van het/de gehuurde goed(eren), worden vervoerskosten en wachttijden aangerekend aan de Huurder.

De Verhuurder bezorgt uitsluitend op de begane grond.

Artikel 6. Aanvaarding

De Verhuurder levert het/de gehuurde goed(eren) af in perfect staat van onderhoud, geheel gevuld met brandstof, smeerolie of met geladen batterijen. Bij het afhalen kan de Huurder dit desgewenst controleren. De afhaling of het in ontvangst nemen door hem of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. Geen enkele klacht betreffende de levering wordt weerhouden indien deze niet per aangetekend schrijven binnen de 24 uren geschiedt, en alleszins voor het gebruik van het/de gehuurde goed(eren). De Huurder moet dan bewijzen dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de levering. Het/de gehuurde goed(eren) worden steeds geleverd in de staat waarin zij zich bevinden, waarvan de Huurder erkend dat deze staat hem genoegzaam bekend is.

Artikel 7. Teruggave bij einde huur

Van zodra de huur is beëindigd, moet de Huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, het/de gehuurde goed(eren) terugbezorgen in dezelfde staat als bij het in ontvangst nemen.

Bij gebreke hiervan heeft de Verhuurder het recht het/de gehuurde goed(eren) terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst en dit ongeacht de locatie waar het/de gehuurde goed(eren) zich bevindt/bevinden. Alle kosten (o.a. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, etc.) worden doorgerekend aan de Huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het/de gehuurde goed(eren), zonder goedkeuring van de Verhuurder, zal de Huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn, die tenminste gelijk is aan het dubbele van de huurprijs voor één dag, met behoud van het recht van de Verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Het/de gehuurde goed(eren) dien(en) na verloop van de huurperiode terug opgevuld te worden met diesel/2Takt (Aspen)/4Takt(Aspen) en in propere staat terug afgeleverd te worden. Indien het/de gehuurde goed(eren) niet in een propere staat wordt/worden teruggebracht, verklaart de Huurder zich akkoord met aanrekening van eventuele reinigingskosten.  Terugname door de Verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit.

Artikel 8. Richtlijnen voor het gebruik

Het/de gehuurde goed(eren) mogen uitsluitend gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor zij zijn verhuurd. Bij levering/afhalen van het/de gehuurde goed(eren) neemt de Huurder kennis van de bedienings-, veiligheids-, en onderhoudsinstructies van zowel het/de gehuurde goed(eren) als de toebehoren.

De Huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen het/de gehuurde goed(eren) zal/zullen bedienen. De Huurder, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Huurder het/de gehuurde goed(eren) bedienen, dienen bekend te zijn met de gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Huurder ervoor in dat alle personen die het/de gehuurde goed(eren) bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.

Het/de gehuurde goed(eren) zijn wettelijk niet toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek, tenzij anders aangegeven door de Verhuurder. De Huurder gaat ermee akkoord zich te schikken naar de geldende gemeentelijke, plaatselijke en nationale wetgeving en reglementen dewelke betrekking hebben op het gebruik van het/de gehuurde goed(eren). Alle heffingen en boetes ten gevolge van feiten of overtredingen (zowel voor, tijdens of na de verhuurperiode) komen uitsluitend ten laste van de Huurder. Bij wijze van niet-limitatieve opsomming, wordt de Huurder gewezen op de volgende verplichtingen die hij o.m. dient na te leven met inachtneming van aard en type van het/de gehuurde goed(eren): De Huurder is verplicht om het/de gehuurde goed(eren) correct aan te sluiten en te gebruiken, tegen overbelasting te beschermen, te zorgen voor deskundig en vakkundig onderhoud (dagelijkse controle en aanvulling van oliepeil, aandrijving, hydroliek, waterpeil, gebruik van degelijke en zuivere brandstoffen, degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter enz.); De Huurder verleent aan de verhuurder te allen tijde toegang tot de werf om de toestand en het gebruik van het/de gehuurde goed(eren) te kunnen nagaan en/of het periodieke onderhoud uit te voeren, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich meebrengt;

  • Hij moet alle wettelijke en reglementaire bepalingen voor het bezit, gebruik en werking van de gehuurde apparatuur respecteren, hinder en dergelijke vermijden en moet alle wettelijke en reglementair opgelegde controlemaatregelen laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de Verhuurder daarin. Hij staat in voor alle kosten en risico’s die het bezit of gebruik ervan meebrengen zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveiligingsmaatregelen, verzekeringen enz. Hij zal de Verhuurder vrijwaren van alle eisen of aanslagen van die aard. De locatie, ondergrond en toegangswegen dienen geschikt te zijn voor zwaar verkeer en op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer. De Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle schade en kosten welke mochten instaan i.v.m. de locatie, ondergrond en de toegangsweg. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing buiten de landsgrenzen is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toelating van de Verhuurder. Het is ten strengste verboden om te roken in de cabine van het/de gehuurde goed(eren). Het wordt bovendien ten zeerste aangeraden om niet te roken in de nabijheid van een brandstoftank(s).

Artikel 9. Herstel

De Huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij de in ontvangstname. Herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage zijn ten laste van de verhuurder. Voor de duur van deze werkzaamheden, indien deze 1 dag overtreft, zal geen huur worden aangerekend. Herstelwerkzaamheden ten gevolge van fouten (verkeerd gebruik of onachtzaamheid) van de huurder of van derden zijn ten laste van de huurder. Voor de duur van deze werkzaamheden zal wel huur worden aangerekend. De huurder heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bandenbreuk en defecten door verkeerde behandeling zijn altijd ten laste van de huurder. Het/de gehuurde goed(eren) wordt/worden geëvalueerd in de magazijnen van de verhuurder. Indien schade wordt vastgesteld, zal de verhuurder binnen een termijn van 14 dagen na de terugname, zon – en feestdagen niet inbegrepen, aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, etc. bekend maken.  

De verhuurder kan dit per aangetekend schrijven of via mail doen op het gekende adres van de huurder, waarin de huuder uitgenodigd wordt om binnen de 48 uren de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, dan wordt dat als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd om tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

De huurder mag zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren, maar stelt de verhuurder van elk mankement in kennis.

Artikel 10. Aansprakelijkheid uit hoofde van de verhuurder

De Verhuurder is niet aansprakkelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van het/de gehuurde goed(eren). De vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in het/de gehuurde goed(eren) strekt zich niet verder uit dan deze van de betrokken leverancier. Er worden geen enkele waarborgen gegeven op rubber, plastiek, papier, carbon en andere gemakkelijke beschadigbare materialen.

De Verhuurder kan onder geen enkel beding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van verlies of schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van het/de gehuurde goed(eren) door de Huurder.

Artikel 11. Aansprakelijkheid in hoofde van de huurder

De Verhuurder levert het/de gehuurde goed(eren) af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. Bij de in ontvangst name dient de Huurder dit desgewenst te controleren. De in ontvangst name door de Huurder of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. De Huurder heeft het recht om bij de in ontvangstname of teruggave van het/de gehuurde goed(eren) aanwezig te zijn teneinde de staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de Huurder afziet van dit recht, zal de eventuele vaststelling van de schade door de Verhuurder bindend zijn. De Huurder draagt vanaf de in ontvangst name tot en met de teruggave van het/de gehuurde goed(eren) (dus ook tijdens het vervoer heen en terug) het risico voor verlies, beschadiging, diefstal, etc. in de ruimste zin van het/de gehuurde goed(eren).  Onverminderd zijn verhaal op derden, zonder fout of opzet van derden, toeval of onvermacht te kunnen inroepen tegenover de Verhuurder. Indien een van deze feiten zich voordoet, zal de Huurder dit aan Verhuurder onmiddellijk schriftelijk mede delen en hij verbindt zich ertoe de Verhuurder te vergoeden. Het/de gehuurde goed(eren) zijn door de Verhuurder verzekerd voor schade, totaal verlies of diefstal met een eigen risico voor de Huurder van 3000 euro. Indien de Huurder het/de gehuurde goed(eren) zelf transporteert is hij aansprakelijk voor het verpakken, laden en lossen van het/de gehuurde goed(eren). De Huurder is verantwoordelijk voor het correct, en reglementair, laden en zekeren van de machines voor transport. De Huurder aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het/de gehuurde goed(eren) en is ervan op de hoogte dat deze ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken. De Huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico's. De Verhuurder is geenszins aansprakelijk voor verwondingen of overlijden veroorzaakt door het/de gehuurde goed(eren). De Huurder verplicht zivh ertoe de Verhuurder ten allen tijde toegang tot het/de gehuurde goed(eren) te verschaffen. De Huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor schade of hinder die het gehuurde goed, of gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de Verhuurder vrijwaren van ieder eis of verhaal die tegen deze zou worden gericht op grond van schade aangericht met of door het/de gehuurde goed(eren). Artikel 12. Verzekering Indien de Huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het/de gehuurde goed(eren), dan is de Verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om van de Huurder te verlangen dat hij de Verhuurder als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Huurder. Het/de gehuurde goed(eren) is/zijn reeds voorzien van een machinebreuk regeling dewelke vervat zit in de huurprijs, met uitzondering van de goederen met een waarde tot € 2.000,00. In geval van schade bedraagt het eigen risico van de Huurder € 1.000,00 voor goederen met een cataloguswaarde tussen € 2.000,00 en € 10.000,00, en € 2.000,00 voor alle goederen met een cataloguswaarde boven de €10.000. Artikel 13. Annulatie, verbreking of ontbinding van de huur en schadevergoeding In geval van annulering van de reservatie door de Huurder of wanneer de Huurder weigert de gereserveerde goederen in ontvangst te nemen, mag de Verhuurder de uitvoering van de overeenkomst vorderen of de overeenkomst na voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden beschouwen. De overeenkomst kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang ontbonden worden door de Verhuurder bij tekortkoming van de Huurder, zoals (niet limitatief) verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet-betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden, etc. Niet-afhaling van het/de gehuurde goed(eren) op de door de partijen afgesproken datum of niet-in ontvangstname ervan, ontslaat de Huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. In al deze gevallen blijft de Huurder van rechtswege een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de totale verhuurprijs voor de overeengekomen termijn of de termijn die minstens gelijk is aan diegene die als vermoedelijke duur werd opgegeven, naast vergoeding van eventuele schade toegebracht aan het/de gehuurde goed(eren). Artikel 14. Eigendom De aandacht van de Huurder wordt  erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het/de gehuurde goed(eren) kan worden, ongeacht de duur van de overeenkomst en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het/de gehuurde goed(eren) niet verlengd, hoewel het risico volledig voor de Huurder blijft. De huurder is niet gerechtigd het/de gehuurde goed(eren) te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, behoudens schriftelijke toestemming van de Verhuurder. De Huurder verbindt zich ertoe de Verhuurder onverwijld kennis te geven van een faillissement, of zijn voornemen om België te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder of curator onverwijld inzage te geven van de huurovereenkomst. Indien er een vermoeden bestaat dat de Huurder zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Huurder verplicht op het eerste verzoek van de Verhuurder terstond genoegzame en in de door de Verhuurder gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Huurder daaraan niet heeft voldaan, is de Verhuurder gerechtigd haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten. Artikel 15. Betalingsvoorwaarden De facturen zijn contant betaalbaar te 9810 Nazareth, Krekelstraat 6 of 9340 Lede, Kerkhofstraat 7 onmiddellijk bij ontvangst ervan of op de vervaldag aangeduid op de factuur. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan. Bij gebrek aan contante betaling of betaling op vervaldagen op de factuur heeft de Verhuurder het recht om het/de verhuurde goed(eren) en/of toebehoren, op kosten van de Huurder, onmiddellijk en zonder schriftelijke of mondelinge opzegging van de huurovereenkomst, terug te nemen, ongeacht de locatie waarop de het/de verhuurde goed(eren) zich bevinden. Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt.  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;                     30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. De Verhuurder behoudt zich het recht om een einde te stellen aan lopende overeenkomsten en het/de verhuurde goed(eren) en/of toebehoren af te halen indien de Huurder de nodige betalingsgaranties niet kan bezorgen (intrekking of vermindering kredietlimiet, overschrijding van de vervaldag van openstaande facturen.). Elk protest van een factuur dient binnen de 8 dagen na levering of na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden. Elk protest moet voldoende gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest binnen voormelde termijn geldt als aanvaarding van de factuur. Artikel 16. Privacy De (persoonlijke) gegevens van de Huurder worden naar aanleiding van de overeenkomst geautomatiseerd en opgeslagen in een gegevensbestand. Voor meer informatie omtrent de AVG (gegevensbescherming van Persoonsgegevens) verwijzen wij naar de “Privacy Policy” op de website www.RentToBuild.be.  Artikel 17. Bevoegde rechtbank Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, wordt beheersd door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechter van het kanton waar onze zetel gevestigd is of van de rechtbanken van het arrondissement Gent.