Voorwaarden

 

Algemene verhuur -en verkoopvoorwaarden

Enkel onze laatste verhuur- en verkoopvoorwaarden zoals vermeld op de website “www.RentToBuild.be” zijn bindend. 

Het plaatsen van een order via de site, de ondertekening van de bestelbon en/of het niet protesteren van de factuur houdt automatisch in dat de huurder/koper akkoord gaat met deze voorwaarden.

Duur van de huur

De aanvang van de huur gaat in:

  • Bij afhaling: op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde goed in ontvangst neemt;
  • Bij levering: op het ogenblik dat het gehuurde goed aan een transporteur is overgedragen.

Einde van de huur:

  • De huur eindigt op de datum van afgifte van het gehuurde in de magazijnen van de verhuurder
  • Bij huur voor bepaalde duur: op de door de partijen overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen;
  • Bij huur voor onbepaalde duur: na een opzegtermijn van 1 week per aangetekend schrijven.

Prijzen

Indien de huurprijs per dag vermeld staat, wordt gerekend op 8 werkuren, per week op 40 werkuren. Elke bijkomende dag geeft recht op 6 extra werkuren. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de verhuurprijzen aan 1/8 van de dagprijs verhoogd.

Indien de huurprijs per uur vermeld staat, geldt bovenstaande niet. In dit geval is er een minimumaantal uur per dag bepaald.

Wanneer de bedrijfstijd lager ligt of er minder intensief gebruik gemaakt is van het gehuurde goed, blijft de overeengekomen huurprijs verschuldigd zonder vermindering.

Reservaties

Bij annulering van een bestelling moet deze minimum 24 uur voor de voorziene leveringsdatum gebeuren. Zoniet, behouden wij ons het recht om de administratieve en effectieve kosten aan te rekenen aan de huurder.

Wij mogen te allen tijde de reservatie geheel of gedeeltelijk annuleren wanneer de gereserveerde goederen niet beschikbaar zijn, of in geval van overmacht, zonder dat de huurder recht heeft op enige schadevergoeding

Leveringen/terughalingen

De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting verstrekt, deze binden de verhuurder niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

De huurder is aansprakelijk voor de risico's verbonden aan het leveren en terughalen van het gehuurde materiaal. Hij draagt de kosten ervan.

Voor de afhaling van niet opgeladen toestellen of toestellen zonder brandstof, zal een interventie van een technieker alsook de nutteloze verplaatsing van de chauffeur aangerekend worden.

Bij onbereikbaarheid van de werf voor levering of afhaling van het materiaal, worden vervoerskosten en wachttijden aangerekend aan de huurder.

Aanvaarding

De verhuurder levert de goederen af in perfect staat van onderhoud, geheel gevuld met brandstof, smeerolie of met geladen batterijen. Bij het afhalen kan de huurder dit desgewenst controleren. De afhaling of het in ontvangst nemen door hem of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. Geen enkele klacht betreffende de levering wordt weerhouden indien deze niet per aangetekend schrijven binnen de 24 uren geschiedt, en alleszins voor het gebruik van de goederen. De huurder moet dan bewijzen dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

Al onze machines worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden, waarvan de huurder erkend dat deze staat hem genoegzaam bekend is.

Teruggave bij einde huur

Van zodra de huur is beëindigd, moet de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, het gehuurde terugbezorgen in dezelfde staat als bij het in ontvangst nemen. Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op een rechter te moeten doen, waar het gehuurde zich ook bevindt, de extra kosten hiervan vallen ten laste van de huurder.

De verhuur machines dienen na verloop van de huurperiode terug opgevuld met diesel/2Takt (Aspen)/4Takt(Aspen) en in propere staat terug afgeleverd worden.

Indien de goederen niet in een propere staat worden teruggebracht, verklaart de huurderzich akkoord met aanrekening van eventuele reinigingskosten.  

Alle kosten, zoals bv voor het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enzovoort zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde goed, zonder goedkeuring van de verhuurder, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn, dit tenminste gelijk aan het dubbele van de huurprijs voor 1 dag, met behoud van het recht van de verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Terugname door de verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De gehuurde machine’ s worden geëvalueerd in de magazijnen van de verhuurder. Indien schade wordt vastgesteld, wordt dit binnen de 10 werkdagen aan de huurder gemeld. Hij doet dit per aangetekend schrijven of via mail op het gekende adres van de huurder, waarin de huurder wordt uitgenodigd om binnen 48u de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Bij gebrek aan reactie van de huurder, wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder mag dan tot onmiddellijke herstelling of vervanging over gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten, aan de huurder aanrekenen.

Richtlijnen voor het gebruik

Bij levering/afhalen van de machine neemt de huurder kennis van de bedienings-, veiligheids-, en onderhoudsinstructies van zowel de machine als de toebehoren.

De verhuurde machines zijn wettelijk niet toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek, tenzij anders aangegeven door de verhuurder. De huurder gaat ermee akkoord zich te schikken naar de geldende gemeentelijke, plaatselijke en nationale wetgeving en reglementen dewelke betrekking hebben op het gebruik van de machines. Alle heffingen en boetes ten gevolge van feiten of overtredingen (zowel voor, tijdens of na de verhuurperiode) komen dan ook uitsluitend ten laste van de huurder.

Zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen:

  • De huurder is verplicht het gehuurde tegen overbelasting te beschermen, te zorgen voor deskundig en vakkundig onderhoud (dagelijkse controle en aanvulling van oliepeil, aandrijving, hydroliek, waterpeil, gebruik van degelijke en zuivere brandstoffen, degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter enz.)
  • De huurder verleent aan de verhuurder te allen tijde toegang tot de werf om de toestand en het gebruik van de machine te kunnen nagaan en/of het periodieke onderhoud uit te voeren, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich meebrengt.
  • Hij moet alle wettelijke en reglementaire bepalingen voor het bezit, gebruik en werking van de gehuurde apparatuur respecteren, hinder en dergelijke vermijden en moet alle wettelijke en reglementair opgelegde controlemaatregelen laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin. Hij staat in voor alle kosten en risico’s die het bezit of gebruik ervan meebrengen zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveiligingsmaatregelen, verzekeringen enz. Hij zal de verhuurder vrijwaren van alle eisen of aanslagen van die aard.

Herstel

De huurder mag zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren, maar stelt de verhuurder van elk mankement in kennis.

Herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage zijn ten laste van de verhuurder. Voor de duur van deze werkzaamheden, indien deze 1 dag overtreft, zal geen huur worden aangerekend. Herstelwerkzaamheden ten gevolge van fouten (verkeerd gebruik of onachtzaamheid) van de huurder of van derden zijn ten laste van de huurder. Voor de duur van deze werkzaamheden zal wel huur worden aangerekend. De huurder heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding. Bandenbreuk en defecten door verkeerde behandeling zijn altijd ten laste van de huurder.

Aansprakelijkheid uit hoofde van onze verhuringen

De verhuurder is niet aansprakkelijk voor rechtstreekse of onrechtreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de verhuurde machine's. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de verhuurde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leverancier. Er worden geen enkele waarborgen gegeven op rubber, plastiek, papier, carbon en andere gemakkelijke beschadigbare materialen.

De verhuurder kan onder geen enkel beding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van verlies of schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal door de huurder.

Aansprakelijkheid in hoofde van de huurder

Alleen de huurder draagt gedurende de gehele huurperiode (dus ook tijdens het vervoer heen en terug) het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde goed. Onverminderd zijn verhaal op derden, zonder fout of opzet van derden, toeval of onvermacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. De gehuurde goederen zijn door de verhuurder verzekerd voor schade, totaal verlies of diefstal met een eigen risico voor de huurder van 3000 euro. De huurder is verantwoordelijk voor het correct, en reglementair, laden en zekeren van de machines voor transport. De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor schade of hinder die het gehuurde goed, of gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren van ieder eis of verhaal die tegen deze zou worden gericht op grond van schade aangericht met of door het gehuurde. Na ontvangst van een schriftelijke afmelding, blijft de machine onder juridische verantwoordelijkheid van de huurder op de werf, gedurende 72 werkuren.

Annulatie, verbreking of ontbinding van de huur en schadevergoeding

In geval van annulering van de reservatie door de huurder of wanneer de huurder weigert de gereserveerde goederen in ontvangst te nemen, mogen wij de uitvoering van de overeenkomst vorderen of de overeenkomst na voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden beschouwen.

Wanneer de huurder tekortkomt aan een contractuele verplichting kan de verhuurder het contract eenzijdig en onmiddellijk verbreken.

In al deze gevallen blijft de huurder van rechtswege een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de totale verhuurprijs voor de overeengekomen termijn of de termijn die minstens gelijk is aan diegene die als vermoedelijke duur werd opgegeven, naast vergoeding van eventuele schade toegebracht aan het gehuurde materiaal.

Eigendom

De huurder is nooit eigenaar van het gehuurde goed. Niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip is strafbaar als misbruik van vertrouwen. Bij beslag zal de huurder kennisgeven van onze eigendomsaanspraken en de verhuurder onmiddellijk verwittigen.

Verbod van onderverhuur en uitlening

 Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke tostemming van de verhuurder, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen of onder welke ander beding aan derden te overhandigen. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing buiten de landsgrenzen is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toelating van de verhuurder.

Garantie

De tweede hands machines worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. De garantie die wij geven op tweede hands machines is uitsluitend voor verborgen gebreken, zij wordt alleen verleend voor zover het bestaan van verborgen gebrek ons wordt gesignaleerd binnen de 8 dagen na levering/afhaling. Het bewijs ervan dient door de koper geleverd te worden. Tevens dient er aan de verkoper de gelegenheid gegeven te worden om het bestaan van het aangehaalde gebrek na te gaan.

Bij aankoop van nieuwe machines zal de garantietermijn deze van de producenten niet kunnen overschrijden en in elk geval beperkt zijn tot 12 maanden of 100 werkuren (wat het eerst bereikt wordt).

De banden, elektrische uitrustingen en de toebehoren zijn uit de garantie gesloten en zijn alleen gedekt door de garantie van de producent. Zijn evenmin gedekt: de stukken die zouden moeten vervangen worden ingevolge normale sleet of beschadiging door gebrek aan toezicht of onderhoudt of een niet gepaste aanwending van het materiaal. De garantie is beperkt tot het vervangen van de gebrekkige stukken en de werkuren van onze technici. De verplaatsingsonkosten zijn ten taste van de koper. Het plaatsen door de koper of derden die niet onze toelating kregen van gelijk welke niet origineel wisselstuk brengt verval mee van elke garantie.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te 9810 Nazareth, Krekelstraat 6 onmiddellijk bij ontvangst ervan. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan. Bij gebrek aan contante betaling of betaling op vervaldagen van de factuur heeft de verhuurder/verkoper het recht om de verhuurde/verkochte machines en/of toebehoren, op kosten van de huurder/koper, onmiddellijk en zonder schriftelijke of mondelinge opzegging van huur/verkoopscontract, terug te nemen, ongeacht de locatie waarop de machines zich bevinden. De verkochte machines blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het factuur bedrag volledig werd voldaan. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 1% per gestarte maand aangerekend, te rekenen vanaf de vervaldatum. Bij niet betaling van de factuur op vervaldatum wordt elk verschuldigd bedrag bovendien van rechtswege en na in gebrekenstelling vermeerderd met 12% met een minimum van 150 Euro en een maximum van 1.850 EUR ten titel van conventioneel schade-beding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. RentToBuild bv behoudt zich het recht om een einde te stellen aan lopende contracten en de toestellen af te halen indien de huurder/koper de nodige betalingsgaranties niet kan bezorgen (intrekking of vermindering kredietlimiet, overschrijding van de vervaldag van openstaande facturen.). Klachten of bezwaringen omtrent facturen dienen ons binnen de 8 dagen na levering of na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.

Bevoegde rechtbank

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter van het kanton waar onze zetel gevestigd is of van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Het Belgische recht is van toepassing.