Privacy policy

Privacy policy

 Conform de Europese Verordening voor gegevensbescherming van Persoonsgegevens (GDPR)

 

1.     Algemeen

RentToBuild BV hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

RentToBuild BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit impliceert in ieder geval dat:

 • - wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • - de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • - dat wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • - wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • - wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • - wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop attent willen maken en deze willen respecteren.

Als RentToBuild BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

RentToBuild BV

Zetel: Krekelstraat 6, 9810 Nazareth

Contactpersoon: Jonatan De Schrijver

Emailadres: info@renttobuild.be

 2.     Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door RentToBuild BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

SitueringOmschrijving DoelVerwerkingsgrondPersoneelsbeheerRekrutering en selectieRekrutering en selectieGerechtvaardigd belangEigen werking-          Beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent;-          Algemeen informeren van klanten/leveranciers;-          Registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister;-          Registratie van telefonische contacten;Beheer van alle informatie omtrent klanten, leveranciers, netwerk en professionele relaties in ruime interpretatieGerechtvaardigd belangEigen werkingAlgemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturenAlgemene boekhoudingWettelijke verplichtingenCommerciële activiteitVerwerking in functie van de commerciële activiteiten als verhuurderOffertes, negotiaties, elke documentatie hierrondGerechtvaardigd belangCommerciële activiteitVerwerking na sluiting verhuurovereenkomstVerhuurovereenkomst, levernota’s, retourbonnen, schadebestek, elke afhandeling als gevolg van de verhuurUitvoering van de overeenkomstCommerciële activiteitMarketing en communicatieactiviteitenMarketing en communicatieGerechtvaardigd belangBeveiligingBeveiligingDe bescherming van de veiligheid en gezondheid van één of meer natuurlijke personen, de beveiliging van de toegang tot de gebouwen en terreinen en/of de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevindenGerechtvaardigd belang

3.     Welke gegevens verwerken we?

Volgende gegevens verwerken we van u:

SitueringOmschrijving CategoriePersoneelsbeheerRekrutering en selectiePersoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdienstenEigen werking-          Beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent;-          Algemeen informeren van klanten/leveranciers;-          Registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister;-          Registratie van telefonische contacten;Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), financiële identificatiegegevens, beroepsactiviteiten, identificatiegegevens met betrekking tot de huidige betrekking (werkgever, titel, beschrijving functie, graad, en andere bijzonderheden)Eigen werkingAlgemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturenPersoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), financiële identificatiegegevensCommerciële activiteitVerwerking in functie van de commerciële activiteiten als verhuurderPersoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), financiële identificatiegegevens, beroepsactiviteiten, identificatiegegevens met betrekking tot de huidige betrekking (werkgever, titel, beschrijving functie, graad, en andere bijzonderheden)Commerciële activiteitVerwerking na sluiting verhuurovereenkomstPersoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), financiële identificatiegegevens, beroepsactiviteiten, identificatiegegevens met betrekking tot de huidige betrekking (werkgever, titel, beschrijving functie, graad, en andere bijzonderheden), locatiegegevens (in functie van locatie van het/de verhuurd(e) goed(eren)Commerciële activiteitMarketing en communicatieactiviteitenPersoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer)BeveiligingBeveiligingFoto / beeld, fysieke beschrijving en onderscheidende kenmerken

 

4.     Verstrekking aan derden (ontvangers)

Indien noodzakelijk voor de eerder omschreven verwerkingsdoeleinden, overhandigt RentToBuild BV de gegevens aan derde partijen (ontvangers). RentToBuild BV kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van gegevens persoonsgegevens van contacten, klanten of van rechtspersonen aan lokale autoriteiten moeten voorleggen of onveilig behandelen (cf. bv. in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen).

 Volgende categorieën van ontvangers zijn van toepassing voor de verwerkingen zoals uitgevoerd door RentToBuild BV:

SitueringOmschrijving OntvangersPersoneelsbeheerRekrutering en selectieExterne adviseursEigen werking-          Beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent;-          Algemeen informeren van klanten/leveranciers;-          Registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister;-          Registratie van telefonische contacten;Externe adviseursEigen werkingAlgemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturenOverheidsdienstenCommerciële activiteitVerwerking in functie van de commerciële activiteiten als verhuurderExterne adviseursCommerciële activiteitVerwerking na sluiting verhuurovereenkomstExterne adviseursCommerciële activiteitMarketing en communicatieactiviteitenGeenBeveiligingBeveiligingOverheidsdiensten

 5.     Kinderen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6.     Bewaartermijn

RentToBuild BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en hetgeen op grond van de wet is vereist. Naast eventueel wettelijke bewaartermijnen van toepassing verbindt RentToBuild BV zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste contact.

7.     Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • - Alle personen die namens RentToBuild BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • - We hanteren technische maatregelen ter bescherming van onze ICT middelen en de data welke er op verwerkt wordt;
 • - We pseudonimiseren/anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • - We evalueren regelmatig de genomen technische en organisatorische maatregelen;
 • - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8.     Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via onze eerder vermelde contactgegevens kan U hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan U bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft U het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9.     Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via onze contactgegevens en contactpersoon zoals eerder beschreven in dit document (zie paragraaf 1: Algemeen). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, ofwel ook de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer genoemd. De contactgegevens hiervoor zijn als volgt: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.privacycommission.be commission@privacycommission.be tel = +32 (0)2 274 48 78

10.   Wijziging privacyverklaring

RentToBuild BV kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 27 mei 2022.